Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers

ATENCIÓ! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Per obtenir més informació sobre les cookies que fem servir i el motiu d'aquest missatge, consulteu el següent enllaç: Llegir més

Ho entenc

El web del grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona utilitza galetes o cookies per millorar la navegació de l'usuari, carregar certes funcionalitats de la web basades en tecnologies oferides per Google, com Google Maps, o oferir-nos dades estadístiques mitjançant Google Analytics.

Aquest missatge apareix per complir amb la normativa vigent de protecció de dades que dicta la Directiva 2009/136/CE, que diu que els usuaris d'un lloc web han de ser informats i poder acceptar l'ús de cookies d'una forma senzilla.

Un cop es permet el seu ús mitjançant el botó "Ho entenc", el missatge no tornarà a aparèixer. En el cas que es desitgi refusar les cookies de nou, caldrà fer-ho modificant les propietats del navegador d'internet.

A+ A A-

Accions

Cronograma

Cronograma CAT 1Cronograma CAT ACronograma CAT BCronograma CAT CCronograma CAT D

Cronograma CAT E

A. Accions preparatòries

A1. Consulta a les autoritats competents i parts interessades (stakeholders). Recollida de dades de les agències de l'aigua per al desenvolupament de l'eina TREHS. Conscienciació social sobre la importància dels rius temporals. Creació de logotip, tríptics i vídeo explicant el concepte de rius temporals i la raó de preservar-ne els seus valors naturals i socials. Encara que això és part de la comunicació i la difusió, és va considera adequat produir aquest material com una acció preparatòria.complete

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció:


B. Accions d'implantació

B1. Desenvolupament, implantació i aplicació de l'eina TREHS. Programa informàtic desenvolupat a partir de les idees de la caixa d'eines de projecte MIRAGE. Es configurarà i provarà en més de 25 rius temporals en tres conques seleccionades de la regió mediterrània.

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

B2. Determinació de l'estat ecològic de conques seleccionades. En els 25 rius pilot seleccionats, s'aplicarà un protocol estandarditzat per a l'avaluació de l'estat ecològic d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua.

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

B3. Proposta de mesures per als plans de gestió de conques fluvials.

Utilitzant els resultats de les acciones prèvies, es proposaran una sèrie de mesures per tal de conservar i/o restaurar l'estat dels rius temporals estudiats per ser incorporades en el programa de mesures dels plans de gestió de conca.

clockEstat: comença al gener de 2017

 


C. Seguiment de l'impacte de les accions del projecte

C1. Millora de l’estat dels rius gràcies a les accions del projecte. Es durà a terme un seguiment de la millora en la gestió dels rius temporals a partir de la informació proporcionada pels ciutadans que utilitzaran l’App TREHSS.clock

Estat: comença a l'octubre de 2016

 

C2. Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte. Avaluar el cost econòmic i beneficis derivats dels canvis produïts en el programa de mesures amb l’eina TREHS.clock

Estat: comença a l'octubre de 2016

 


D. Accions de comunicació y divulgació

D1. Pàgina web del projecte i xarxes socials.ongoing

Estat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

Twitter  facebook

D2. Panells d'informació LIFE+. Aquest acció pretén sensibilitzar la societat sobre la importància dels rius temporals i així ampliar al màxim l’audiència abans del procés participatiu (acció B3).ongoing

Estat: en curs

 

D3. Informe Layman.clock

Estat: comença a l'octubre de 2017 

 

D4. Mitjans de comunicació. Diversos comunicats de premsa estan planificats al llarg del projecte. ongoing

Estat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

D5. Producció de vídeos i tríptics . Aquesta acció fa referència a vídeos i tríptics produïts a partir dels resultats del projecte. Tot i que el vídeo i tríptics de presentació del projecte formaven part de les acciones preparatòries (acció A1) els enllaços a aquests materials també s’inclouen en aquest apartat. 

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

D6. Informes tècnics sobre el programa informàtic TREHS y l’App TREHHS (versió simplificada del TREHS) i activitats de formació per als usuaris. 

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:

D7. Jornades, seminaris i conferències. 

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:


E. Gestió i seguiment del progrés del projecte

E1. Funcionament general del projecte. La gestió del projecte és responsabilitat del coordinador (UB) i diferents grup s’hi organitzen al voltant per a l’adequada implantació de les accions del projecte:

  • Grup de coordinació (Coordination group). Responsable de l’organització de la part científica i administrativa de les accions del projecte.
  • Gestor del projecte (Project manager). Responsable de les tasques científiques i de gestió, i membre clau del grup de coordinació, comitè directiu i grup de les parts interessades.
  • Comitè directiu (Steering Committee). Format pels investigadors principals de les institucions involucrades en el projecte per tal de coordinar conjuntament les accions A, B y C.
  • Grup de les parts interesades (Stakeholder’s group). Format pels membres del projecte i tots els usuaris interessats en les resultats del projecte (TREHS software, TREHSS App, manuals, dades, etc.). Aquest grup es manté permanentment obert.

ongoingEstat: en curs

overallProjectManagamentTRivers

Enllaços a aquesta acció:


E2. Contacte amb altres projectes (Networking):

ongoingEstat: en curs

Enllaços a aquesta acció:


E3.ongoingPla de comunicació final:

Estat: comença al gener de 2018